หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

   เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
      ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน วงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นความท้าทายของบริษัทฯตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพรวมการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้
   ธุรกิจผลไม้แปรรูป: ในปีที่ผ่านมาความต้องการสับปะรดกระป๋องของตลาดโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปริมาณสับปะรดในประเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงอย่างมากจากสภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ราคาขายของผลิตภัณฑ์หลักอย่างสับปะรดกระป๋องปรับขึ้นช้ากว่าการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบ ทำให้รายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทฯได้มีการจัดหาสับปะรดในรูปแบบสัญญาระยะยาว เพื่อควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณของสับปะรด นอกจากนี้รายได้จากผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมบรรจุในถ้วยพลาสติก มีรายได้ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความต้องการบริโภค ในปี 2563 บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แกนสับปะรดอบแห้ง และ มะม่วงอบแห้งแบบน้ำตาลน้อย เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ
ธุรกิจเครื่องดื่ม: ในปี 2563 อัตราการเติบโตของตลาดน้ำผลไม้และน้ำแร่ธรรมชาติภายในประเทศลดลงจากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มในประเทศโดยรวมถดถอยซึ่งเป็นผลมาจาก สถานการณ์ Covid-19 และการปิดห้างสรรพสินค้า (Lockdown) ซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลัก รวมทั้ง การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดน้ำผลไม้ทั้งในส่วนของตลาดน้ำผลไม้รวมและตลาดน้ำผลไม้กลุ่มพรีเมียมไว้ได้
        ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร: ในปีที่ผ่านมาความต้องการสารสกัดในอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภัณฑ์มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แต่จากสภาวะภัยแล้งทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ทำให้ปริมาณผลผลิตสารสกัดไม่เป็นไปตามที่ต้องการส่งผลให้ธุรกิจสารสกัดมีรายได้ลดลง สำหรับธุรกิจการเกษตร สับปะรดหอมสุวรรณ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังตลาดค้าส่ง และ Home Delivery รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ขนมปังและแครกเกอร์สอดไส้สับปะรดหอมสุวรรณกวนน้ำผึ้ง
        ธุรกิจค้าปลีก: ในปี 2563 ธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ Covid-19 จากข้อจำกัด การปิดห้าง ฯลฯ ทำให้ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวและถาวรของบางสาขา (Lockdown) และการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ทำให้จำนวนผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้าลดลงมาก บริษัทฯจึงได้ปรับตัวโดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสั่งตรงในรูปแบบ Home Delivery และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
       ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ทิปโก้ ดังนี้
    • บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ได้การรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (CODEX GMP) จาก National Food Institute Ministry of Industry (NFI)
    • โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 Version 5 อย่างเต็มรูปแบบ จากคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative
    • บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารในระดับ Global Food Safety Initiative Level A+ จาก TUV NORD (Thailand) Company Limited
    • บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ISO22000 Version 2018 สอดคล้องกับมาตรฐาน Global ระดับ High level structure จากคณะกรรมการของ Global Food Safety Initiative
      บริษัทฯผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม การดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและการปฎิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบเป็นหลักประจำใจของกลุ่มบริษัทฯตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”
      ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในกลุ่มบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเททำงานหนักท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความท้าทายตลอดปี
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH