หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1.
กลุ่มทรัพย์สาคร
185,549,894
38.45
2.
กลุ่มเทียมทัน
35,131,865
7.28
3.
กลุ่มเศรษฐิน
22,299,846
4.62
4.
นายอภิรุม ปัญญาพล
18,328,700
3.80
5.
กลุ่มธูปจินดา
16,943,074
3.51
6.
บริษัท ไทย เอ็นดีวีอาร์ จำกัด
11,286,322
2.34
7.
นายทวีฉัตร จุฬากูร
9,526,700
1.97
8.
นายอนุรัตน์ มาธนะสารวุฒิ
5,550,000
1.15
9.
นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล
4,630,400
0.96
10.
นายสมเกียรติลิมทรง
3,385,135
0.70
รวมผู้ถือหุ้น 10 อำดับแรก
312,631,936
64.78
11.
ผู้ถือหุ้นอื่น
169,947,704
35.22
รวม
482,579,640
100.00
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH