หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564 สามารถสรุปได้ ดังนี้
ลำดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1.
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
55,000,000
11.40
2.
น.ส. รวมสิน ทรัพย์สาคร
54,170,000
11.23
3.
น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร
41,461,267
8.59
4.
นางอนุรัติ เทียมทัน
34,566,765
7.16
5.
น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
31,000,000
6.42
6.
นาย อภิรุม ปัญญาพล
22,100,000
4.58
7.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
13,475,277
2.79
8.
นาย สมจิตต์ เศรษฐิน
12,000,000
2.49
9.
น.ส.วานิสสา ธูปจินดา
11,143,074
2.31
10.
น.ส.อลิดา เศรษฐิน
6,000,000
1.24
รวมผู้ถือหุ้น 10 อำดับแรก
280,916,383
58.21
11.
ผู้ถือหุ้นอื่น
201,663,257
41.79
รวม
482,579,640
100.00
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH