หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)]  ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิต และจำหน่ายน้ำแร่พร้อมดื่ม ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107535000052

Home Page

โทรศัพท์

0-2273-6200

โทรสาร

0-2271-4304, 0-2271-1600

เลขทะเบียนบริษัท

เลขที่ 205/1 หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.43 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,578.36 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด) ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสัปะรดและ ผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุน จดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 90/1 หมู่7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด ประกอบธุรกิจกิจการค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.75 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 12.25 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : เลขที่ 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090

ที่ปรึกษาทางกฏหมาย

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
สำนักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2282-2955

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH