หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบริษัท

  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)] ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิต
  และจำหน่ายน้ำแร่พร้อมดื่ม ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 482.58 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริษัท

บมจ. 0107535000052

Home Page

โทรศัพท์

0-2273-6200

โทรสาร

0-2271-4304, 0-2271-1600

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทผลิตยางมะตอยและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.43 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,578.36 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุน จดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 90/1 หมู่7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงาน

เลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดและผลไม้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 700 ล้านบาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 มีทุน จดทะเบียนชำระแล้ว 600 ล้านบาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 90/1 หมู่7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 212 หมู่16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตสารสกัดจากสมุนไพรและการเกษตร ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 36.8 ล้านบาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่ตั้งสำนักงานโรงงานเลขที่ 504 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด ประกอบธุรกิจกิจการค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 87.75 และถือหุ้นผ่านบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในอัตราร้อยละ 12.25 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นายทะเบียนหุ้นบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชีนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด : เลขที่ 193/136-137 ชั้น33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-9090
ที่ปรึกษาทางกฎหมายนายธวัชชัย จรณะกรัณย์
สำนักงานทนายความ ซ.ชนะสงคราม เลขที่ 52 / 3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2282-2955