หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564
(รวม)

2564
(บริษัท)

2563
(รวม)

2563
(บริษัท)

  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้

1.00

1.00

1.00

1.00

  มูลค่าตามบัญชี

9.12

4.80

8.74

4.53

  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.89

1.15

1.00

0.66

  ผลการดำเนินงาน (บาท)

  รายได้จากการขาย

2,523,977,984

295,836,756

2,500,123,559

255,066,768

  รายได้รวม

2,523,977,984

914,871,808

2,575,811,322

858,701,883

  กำไรขั้นต้น

592,462,395

110,976,524

435,736,037

81,413,835

  กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

451,907,875

579,096,842

536,211,355

351,238,734

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

428,602,235

552,925,314

481,812,461

317,549,351

  ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท)

  สินทรัพย์หมุนเวียน

1,119,600,084

524,275,467

980,510,187

498,771,349

  สินทรัพย์รวม

6,438,104,720

3,329,073,549

6,487,259,025

3,317,897,440

  หนี้สินหมุนเวียน

1,528,317,303

682,570,315

1,601,400,008

723,895,691

  หนี้สินรวม

2,037,210,064

1,013,160,388

2,267,758,547

1,130,244,861

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

482,579,640

482,579,640

482,579,640

482,579,640

  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

4,400,894,656

2,315,913,161

4,219,500,478

2,187,652,579

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,400,894,656

2,315,913,161

4,219,500,478

2,187,652,579

  อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)

  อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)

24.4%

37.5%

17.4%

31.9%

อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%)

17.9%

63.3%

20.8%

40.9%

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

17.0%

60.4%

18.7%

37.0%

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

86.7%*

67.2%*

94.1%

142.9%

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)

9.7%

23.9%

11.4%

14.5%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (%)

8.1%

19.7%

8.7%

11.3%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

6.7%

16.6%

7.4%

9.6%

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)

11.7

22.0

10.5

10.9

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

0.7

0.8

0.6

0.7

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

0.3

0.7

0.3

0.6

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.5

0.4

0.5

0.5

*อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว รวมเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH