หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน

   ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่       31 ธันวาคม 

2563
(รวม)

2563
(บริษัท)

2562
(รวม)

2562
(บริษัท)

  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ(ต่อหุ้น)

  มูลค่าที่ตราไว้

1.00

1.00

1.00

1.00

  มูลค่าตามบัญชี

8.74

4.53

8.10

4.23

  กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.00

0.66

0.43

0.25

  ผลการดำเนินงาน (บาท)

  รายได้จากการขาย

2,500,123,559

255,066,768

3,561,064,263

353,565,577

  รายได้รวม

2,575,811,322

858,701,883

3,687,017,406

714,031,368

  กำไรขั้นต้น

435,736,037

81,413,835

382,486,783

108,682,651

  กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

536,211,355

351,238,734

262,629,329

162,690,434

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

481,812,461

317,549,351

207,667,159

122,481,331

  ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท)

  สินทรัพย์หมุนเวียน

980,510,187

498,771,349

1,256,513,591

372,339,023

  สินทรัพย์รวม

6,487,259,025

3,317,897,440

6,669,002,920

3,406,202,762

  หนี้สิ้นหมุนเวียน

1,601,400,008

723,895,691

1,844,007,417

769,706,782

  หนี้สินรวม

2,267,758,547

1,130,244,861

2,762,208,235

1,363,120,409

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

482,579,640

482,579,640

482,579,640

482,579,640

  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

4,219,500,478

2,187,652,579

3,906,794,685

2,043,082,053

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

4,219,500,478

2,187,652,579

3,906,794,685

2,043,082,053

  อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)

  อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)

17.4%

31.9%

10.7%

30.7%

  อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%)

20.8%

40.9%

7.1%

22.8%

  อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

18.7%

37.0%

5.6%

17.2%

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

94.1%*

142.9%*

79.0%

134.0%

  ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

11.4%

14.5%

5.3%

6.0%

  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (%)

8.7%

11.3%

3.8%

4.0%

  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

7.4%

9.6%

3.1%

3.6%

  อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)

10.5

10.9

3.8

3.8

  อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิ้นหมุนเวียน (เท่า)

0.6

0.7

0.7

0.5

  อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

0.3

0.6

0.3

0.4

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.5

0.5

0.7

0.7

* อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว โดยสำหรับปี 2563 รวมเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564