หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Date: 09/04/2021

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Date: 04/04/2020

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Date: 04/04/2019

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

Date: 10/04/2018

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Date: 24/04/2017

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Date: 05/01/2017
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH