หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ

ปี

อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น

อัตราเงินปันผล/หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

2564

1.15

0.77*

67%

2563

0.66

0.94

142%

2562

0.25

0.34

134%

2561

0.72

0.25

35%

2560

0.98

0.75

77%

2559

0.79

0.39

49%

2558

0.38

0.25

66%

2557

(0.28)

0.00

0%

2556

(0.16)

0.00

0%

*อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว รวมเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH