หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับบริษัท

 นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจกรรม 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

รายงานคณะ
กรรมการดูแลกิจกรรม

 

นโยการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวะล้อมในการทำงาน

 

ระเบียบการแจ้งเบาะแสและ การร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

นิยามกรรมการอิสระ

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าคณะกรรมการรบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

 

นโนบายสิ่งแวดล้อม

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH