หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

นายกฤษฐ์ เศรษฐิน
กรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  
 กรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ

นายสมชาย สุภัทรกุล
กรรมการอิสระ

   นายลือชา  พิศิษฐการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)

 

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH