หน้าหลัก / หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ

   นายลือชา  พิศิษฐการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)

นางอนุรัตน์ เทียมทัน
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 
กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการ

นายกฤษฐ์ เศรษฐิน
กรรมการ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 
กรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ประยูร
กรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชา
กรรมการอิสระ

นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระ

พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ 1 ชั้น 27-28 ถนนพระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
 
 
 
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY
thTH